اگر یک آدم برفی عاشق خورشید شود ...

اگر مداد عاشق تراش شود ...

اگر اشک عاشق دستمال کاغذی شود ...

اگر آتش عاشق آب شود ...

 

در دنیای واقعی ، هیچ کدام از این ها امکان ندارند. این عشق ها فقط نابود می کنند. در دنیای واقعی ، مداد نمی تواند عاشق تراشی شود که روز به روز کوچکترش می کند. در دنیای واقعی ، عشق ها افراد را نابود می کنند ، آب می کنند ، می سوزانند و کوچک می کنند.

اما در جایی که من زندگی می کنم همه چیز ممکن است. در دنیای من خورشید با نورش که در آمیخته در عشق است ، بر آدم برفی می تابد و آدم برفی ، بدون این که از عشق خورشید خجالت بکشد و آب شود ، او را نگاه می کند و با لبخند سردش ، قلب خورشید را به لرزه در می آورد ! در دنیای من دستمال کاغذی اشک را در آغوش می گیرد و بار ها و بار ها می تواند این کار را انجام دهد ...

و در کجا ، به جز دنیای خیال ، همه ی غیر ممکن ها ممکن می شوند ؟